مقدمات آموزش شنای کرال پشت مانند شنای کرال سینه است با این تفاوت که در این روش شناگر به جای خوابیدن بر روی شکم به پشت شنا می کند. در این شنا نفس گیری بسیار آسانتر از روش های دیگر است. با این وجود شناگر دید کافی نسبت به مسیری