در این مقاله قصد د اریم تا شما را با آب درمانی و ورزش در آب در اصفهان آشنا کنیم. به بیان دیگر قصد داریم تا به شما بگویم که آب درمانی چه فوایدی دارد و در اصفهان بهترین مرکز برای این رشته کجاست. آب درمانی چیست؟ از زمان باستان