مقدمات آموزش

شنای کرال پشت مانند شنای کرال سینه است با این تفاوت که در این روش شناگر به جای خوابیدن بر روی شکم به پشت شنا می کند. در این شنا نفس گیری بسیار آسانتر از روش های دیگر است. با این وجود شناگر دید کافی نسبت به مسیری که در حال طی کردن آن است را ندارد و این یکی از بزرگترین معایب این روش است.

همانطور که در مقاله آموزشی شنای کرال سینه اشاره شد، یکی از مهمترین نکات در این نوع شنا چرخش و حرکت درست لگن و اندام های فوقانی بدن است. حرکت متناوب و منظم لگن در شنای کرال پشت باعث بهبود حرکت شناگر و شکافتن آب مقابل او می گردد.

برای مطالعه مقاله آموزش شنای کرال سینه کلیک کنید.

یکی دیگر از نکات مهم در این روش حرکت یک در میان دست ها به طرق عقب می باشد و همچنین باید توجه داشت که دست ها در این روش از آرنج خم می شوند و نباید به طور مستقیم وارد آب گردند.

حرکت پاها در این شنا مانند کرال سینه به صورت ضربدری و یکی در میان است و پاها از ساق پا به صورت عمودی و با سرعت مناسب در آب حرکت می کنند.

سرعت شنا در این روش کند تر از شنای کرال سینه می باشد. اما تنفس برای شناگر بسیار راحت است .

عضلات  زیر در شنای کرال پشت درگیر هستند:

  • سرشانه و کمر و زیر بغل
  • پا و مچ پا
  • کمر و شکم
  • بازو و ساعد و مچ

تکنیک درست، استقامت و سرعت در شنای کرال پشت

در این شنا استقامت یکی از مهمترین عوامل موفقیت شما می باشد. از همین تکنیک استفاده از حرکت دستها و پا بسیار مهم است. این یعنی اگر شما در بهینه ترین حالت تکنیک ها را اجرا نمایید، سرعت و استقامت بالایی در این شنا خواهید گرفت.

Horizontal close-up photo of female swimmer in the swimming pool. Girl swims on her back. She wears a white swim cap and swim glasses. Shoot from the side.