شنای کرال پشت

آموزش تصویری شنای کرال پشت

همانطور که مشاهده می کنید، حرکات منظم دست و پاهای شناگر در شنای کرال پشت اهمیت بسیار زیادی دارد. دست ها به صورت یکی در میان از آب خارج شده و از آرنج خم می شوند. حرکت پاها به صورت ضربدری انجام شده که این امر باعث حفظ تعائل بدن شناگر در راستای شنا می شود.

در این روش حرکت درست و منظم لگن باعث هدایت درست و صحیح شناگر می شود.

برا یمطالعه بیشتر در مورد شنای کرال پشت کایک کنید.