آموزش تصویری شنای کرال سینه

همانطور که تصویر بالا مشاهده می کنید، شناگر به صورت منظم با حرکات همزمان دست و پا آب را به طرف عقب هدایت کرده و این امر باعث حرکت شناگر به سمت جلو می کردد.

حرکات منظم و عمودی پاها باعث ایجاد تعائل بدن شناگر و قرار گرفتن کل بدن در یک یراستا می شود. دست ها باعث هدایت جیان آب می شوند.

چرخش و حرکت مناسب لگن و اندام های فوقانی بدن نیز باعث شکافتن  آب و حرکت سریع تر  شناگر رو به جلو می شود.

شما می توانید برای مطالعه بیشتر مقاله شنای کرال سینه | شنای آزاد را مشاهده کنید.